(nie)PEŁNOSPRAWNI 
w życiu społecznym i zawodowym

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

     

 

 

          O PROJEKCIE

Osoby niepełnosprawne codziennie stykają się z problemami i społecznymi barierami, które utrudniają im zarówno życie osobiste, jak i zaspokajanie aspiracji zawodowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób - w szczególności w zakresie realizacji ich ambicji zawodowych - Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA", zrealizował projekt, którego hasłem przewodnim była PEŁNOSPRAWNOŚĆ niepełnosprawnych na rynku pracy. Głównym założeniem przedsięwzięcia było wzmocnienie integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, a także stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju swojej PEŁNOSPRAWNOŚCI w życiu społecznym.

Projekt (nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym i zawodowym powstał w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było rozwijanie społecznych i zawodowych umiejętności grupy osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie im wsparcia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych oraz uczestnictwo w warsztatach 
i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów.

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do optymalnego rozwoju społecznego oraz zawodowego,

 • poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu rodzinnym i społecznym,

 • ograniczenie barier finansowych poprzez bezpłatny udział w projekcie,

 • pobudzenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,

 • promocja aktywnych postaw osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.

Projekt był realizowany przez okres 12 miesięcy. Liderem projektu był Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości a partnerem Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA".

Celem statutowym lidera było wsparcie merytoryczne realizacji projektu poprzez szkolenia oraz doradztwo dedykowane osobom niepełnosprawnym zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji społecznych i zawodowych.

Celem partnera projektu było doskonalenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do integracji tego środowiska oraz udzielanie podopiecznym pomocy terapeutycznej.

Celem wspólnym partnerów projektu było wykorzystanie doświadczeń lidera w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych i zawodowych oraz znajomości lokalnego rynku pracy. Ważnym czynnikiem wspomagającym powodzenie projektu było wykorzystanie doświadczenia partnera w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rezultatem powiązania w/w celów było kompleksowe wsparcie BO oraz udział 40 osób niepełnosprawnych w szkoleniach i warsztatach.

Jakie szkolenia i z jakim skutkiem?

Grupie 40 osób umożliwiono udział w szkoleniach z zakresu:

 • terapii i rehabilitacji: odnowienie nabytych umiejętności społecznych oraz opanowanie nowych, dostęp do terapii i rehabilitacji,

 • muzykoterapii sprzyjającej rozwojowi umiejętności społecznych: pracy w grupie, wyrażania 
  i kontroli emocji, zarządzania stresem oraz doskonaleniu kontaktów interpersonalnych,

 • obsługi komputera w ramach doskonalenia kwalifikacji i umiejętności ułatwiających kontakt ze społeczeństwem,

 • warsztatów interpersonalnych doskonalących umiejętności społeczne: komunikację, pokonanie stresu, autoprezentację, pracę w grupie,

 • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego umożliwiających opracowanie dokumentów aplikacyjnych.

Podczas spotkań poświęconych w/w tematyce osoby uczestniczące w szkoleniach zdobyły wiedzę nie tylko z zakresu teorii lecz także umiejętności praktyczne, ułatwiające życie osobiste i zawodowe. Dzięki spotkaniom terapeutycznym podopieczni nabrali pewności siebie oraz umiejętności interpersonalnych, co z pewnością zaowocuje w ich dalszym życiu.

Realizacja projektu zakończyła się wydaniem albumów z dostępem do CV uczestników projektu, co powinno umożliwić im szybsze nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. 

LIDER

PARTNER

Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"

 


Człowiek - najlepsza inwestycja!

English version

Created by AMG