(nie)PEŁNOSPRAWNI 
w życiu społecznym i zawodowym

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

     

 

 

          RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

HISTORIA

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. powołany został uchwałą Rady Miasta z 11 grudnia 2003 roku. Działalność swą Inkubator rozpoczął dnia 15 marca 2004 roku. Remont i dostosowanie wyposażenia - infrastruktury - budynku zostało dofinansowane w ramach programu PHARE 2000.

MISJA ORAZ CELE

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości jest czynnikiem rozwoju gospodarczego Miasta Ruda Śląska. Misją Inkubatora jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność o innowacyjnym charakterze, poprzez zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, kadrowego i finansowego oraz przez oferowanie innych usług dodanych.

Głównym celem Inkubatora jest pomoc i wspieranie powstających oraz młodych innowacyjnych firm podczas pierwszego, trudnego okresu istnienia, poprzez zapewnienie optymalnego środowiska pracy, świadczenie szerokiego zakresu usług, a także obniżenie kosztów firmy związanych z wynajmowaniem biura i prowadzeniem działalności.

Działalność Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości skupia się na następujących obszarach:

 • Wynajem powierzchni oraz obsługa firm
  Oferta Inkubatora skierowana jest przede wszystkim do powstających i młodych innowacyjnych firm z terenu Rudy Śląskiej:

  • atrakcyjne pomieszczenia biurowe - 4 zł za metr kwadratowy,

  • pomieszczenia magazynowe i hale produkcyjne,

  • w czynszu zawarte są dodatkowe bezpłatne usługi Inkubatora,

  • prócz finansowych korzyści związanych z atrakcyjnymi cenami najmu firmy mogą korzystać także z bezpłatnych usług doradczych.

 • Obsługa europejskich programów pomocowych i przedakcesyjnych.

 • Działalność doradcza:
  W ramach działającego w Inkubatorze Centrum Doradztwa Biznesowego oferujemy bezpłatnie:

  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej,

  • pomoc dla przedsiębiorców w przygotowywaniu wniosków i poszukiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych i doradczych, jak i wszelkich innych przedsięwzięć gospodarczych,

  • usługi doradcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą,

  • usługi doradcze w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  • przygotowywanie biznes planów oraz studiów wykonywalności.

 • Działalność szkoleniowa:
  W ramach działającego w Inkubatorze Centrum Szkoleniowego oferujemy:

  • organizacja szkoleń i seminariów wyjazdowych,

  • organizacja szkoleń wewnętrznych oraz otwartych,

  • organizacja kursów zawodowych,

  • organizacja kursów podnoszących kwalifikacje i przekwalifikowywujących.

 • Działalność proinnowacyjna:

  • organizacja spotkań przedsiębiorców,

  • organizacja międzynarodowych misji gospodarczych,

  • usługi doradcze w zakresie źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych,

  • transfer technologii i kojarzenie partnerów gospodarczych.

 • Polityka Jakości
  28 czerwca 2006 roku Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 274/SZJ/2006 potwierdzający, że działalność w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowym oraz informacyjnym spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001.

W naszych działaniach stawiamy sobie następujące cele:

 • Doskonalić i utrzymywać System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001.

 • Zapewnić wymagany poziom jakości usług w ramach KSU.

 • Promować rozwój kadry w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i inicjatywy własnej.

LIDER

PARTNER

Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych "NADZIEJA"

 


Człowiek - najlepsza inwestycja!

English version

Created by AMG